علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین 2

حجم فایل : 3.7 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 20
بنام خدا 1 علوم دوم دبستان

زندگی ما و گردش زمین -2
حرکت انتقالی: از چرخش زمین به دور خورشید حرکت انتقالی حاصل می شودو مدت آن 365 روز یا یک سال می باشد.و باعث بوجود آمدن چهار فصل می شود. جهت حرکت انتقالی در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت یعنی از مغرب به سمت شرق می باشد. حرکت انتقالی سکه ای که زیر نور مستقیم چراغ مطالعه قرار داشت ، نسبت به سکه ای که زیر نور مایل چراغ مطالعه قرار داشت گرم تر است پس می توان نتیجه گرفت :

اگر خورشید به محلی مستقیم و به محل دیگر مایل یا کج بتابد ، محل اول نسبت به محل دوم گرم ترخواهد بود. همان طور که در شکل می بینید اشعه های خورشید بصورت راست به زمین می تابد ولی چون کره زمین به شکل کروی می باشد ،در برخی از مناطق زمین اشعه خورشید مستقیم ( راست) و در برخی جاها مایل می تابد.
لذا در قسمت استوایی هوا گرم تر و در قسمت دو قطب هوا سرد تر می باشد فصل ها بهار تابستان پاییز زمستان تابستان در فصل تابستان ، خورشید بطور مستقیم ( عمود یا راست ) می تابد ، لذا هوا گرم است خورشید تصویر تابستان و تابش مستقیم خورشید گرم زمستان در فصل زمستان ، خورشید بطور مایل می تابد ، لذا هوا سرد است خورشید زمستان تصویر زمستان و تابش مایل خورشید به زمین باد از جا به جایی هوای سرد و گرم باد بوجود می آید و همیشه هوای گرم به سمت بالا می رود و هوای سرد جای آن را می گیرد. جهت وزش باد را بادنما تشخیص می دهیم و همواره جهت باد نما در خلاف جهت حرکت باد می باشد. جهت وزش باد بادنما بادسنج سرعت باد را بوسیله بادسنج اندازه می گیریم پس باد دارای جهت و سرعت می باشد نسیم دریا هوای گرم خشکی هوای سرد همان طور که می دانید جهت باد از سمت هوای سرد به سمت هوای گرم می باشد.لذا هنگام روز جهت باد از سمت دریا به خشکی خواهد بود و در هنگام شب جهت باد از خشکی به سمت دریا خواهد بود.باد از نیرو یا انرژی هایی است که انسان می تواند در انجام کارها از آن استفاده کند از جمله :
خشک کردن لباس ها ، توربین های بادی و تولید برق،حرکت قایق ها و کشتی های بادبانی برای حمل و نقل و چرخاندن چرخ آسیاب های بادی برای آرد کرردن گندم. طوفان اگر دو محل نزدیک به هم ، یکی خیلی گرم و دیگری خیلی سرد شود، بین این دو محل باد بسیار قوی به نام طوفان ایجاد می شود و می تواند باعث خرابی و ویزانی شود.طوفان هم در خشکی و هم در دریا می تواند ایجاد شود.
طوفان باعث خرابی و ویرانی ساختمان ها ، بوجو آمدن موج های بزرگ در دریا و غرق شدن کشتی ها و کنده شدن درخت ها می شود.

باد چهره زمین را تغییر می دهد.
باد می تواند چیز های سبک مانند گرد و غبار و دانه های ماسه را جا به جا کند
وقتی سرعت باد کم می شود، ذراتی را که با خود حمل می کند روی زمین می گذرد دو تپه های ماسه ای را بوجود می آورد. گاهی این ماسه ها روی جاده ها یا زمین کشاورزی و حتی روستاه...